วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2561


โอกาสวันลอยกระทงดรุณากาญจนบุรีสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยบูรณาการในชีวิตโรงเรียนประจำสัปดาห์ เช่น  การเรียนรายวิชา 8 กลุ่มสาระ และภาษาอังกฤษกับภาษาจีนในทุกระดับชั้น กิจกรรมยามเช้าเด็กเรียนรู้การเล่นเด็กไทย กิจกรรมร้องเพลงลอยกระทง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน)และการรำวง กิจกรรมลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน การจัดทำกระทง และกิจกรรมของแต่ละอาคารเรียนในวันลอยกระทง “๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แก่ อาคาร ๑ : เด็กแต่งกายชุดไทยตามความสมัคร การเล่นเด็กไทยในกิจกรรมยามเช้า จัดกิจกรรมวันลอยกระทงช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง


อาคาร ๒ เด็กแต่งชุดไทยตามความสมัครใจ กิจกรรมยามเช้าการละเล่นเด็กไทย เช่น มอญซ่อนผ้า งูกินหาง รีรีข้าวสาร ฯลฯ จัดกิจกรรมวันลอยกระทงช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง
อาคาร ๓ ครูและเด็กแต่งชุดไทยตามความสมัครใจ จัดกิจกรรมวันลอยกระทงช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เช่น การแหล่ความเป็นมาวันลอยกระทง การเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ การรำวง เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น