วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตอน ทองม้วนและวุ้นของดีเมืองกาญจน์


 นักเรียนอนุบาล ๑-๓ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาชีพของบุคคลในท้องถิ่น  เรื่อง ทองม้วนนุ่มนิ่ม ทองม้วนกรอบ และวุ้นมหัศจรรย์ของดีเมืองกาญจน์บ้านเราวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีแผนกอนุบาล  การจัดประสบการณ์แบ่งเป็นฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานกิจกรรมทองม้วนนุ่มนิ่ม ฐานกิจกรรมทองม้วนกรอบ และฐานกิจกรรมวุ้นมหัศจรรย์ โรงเรียนขอบขอบคุณวิทยากรท้องถิ่นที่ช่วยจัดประสบการณ์นักเรียน